Obrana hnízda

Zatímco dospělí jedinci se mohou predaci bránit různými způsoby, mláďata na hnízdě tuto možnost nemají a musí spoléhat buď na krypsi nebo na obranu rodiči. Ťuhýk obecný (Lanius collurio) patří mezi druhy, které k obraně svých hnízd využívají jednu z nejnáročnějších strategií, tzv. mobbing. Tato aktivní obrana zahrnuje nejen využívání alarm-calls (varovného volání), ale i přelety nad predátorem či přímo nálety na něj. Tato forma obrany je pro bránícího jedince velmi nebezpečná a klade vysoké nároky na jeho kognitivní schopnosti, protože každá chyba může končit smrtí. Náš výzkum je zaměřen na intenzitu obrany hnízd. Zabýváme se schopností ťuhýků rozpoznávat predátory a zkoumáme, podle jakých klíčových znaků se ťuhýci rozhodují. Zároveň zkoumáme jejich schopnost vyhodnotit míru nebezpečí a adekvátně zareagovat. Naše dosavadní výsledky napovídají, že ťuhýci jsou schopni nejen rozpoznat predátory různě nebezpečné pro dospělce a snůšky, ale vnímají i širší okolí hnízd a reagují i s ohledem např. na stáří mláďat. Tento výzkum probíhá dlouhodobě především ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách.

Na výzkumu tohoto tématu se podílejí: