Ekologie urbánních ptáků

Soužití člověka s ptáky má tisíciletou tradici, nicméně  v současné době můžeme pozorovat nápadné změny ve složení ptačích společenstvech v lidských sídlech. Jsou druhy, které recentně městská sídla nově osídlila, ať už z důvodů změny areálů (hrdlička zahradní) nebo z důvodu změny biotopových nároků (holub hřivnáč, sojka, straka). Na druhou stranu, můžeme pozorovat, že populace tradičně synantropních ptáků se výrazně zmenšují (vrabec domácí). Důvody pro tyto změny jsou jistě komplexní a zůstávají do velké míry stále neznámé, nicméně obecně řečeno, urbánní biotopy se neustále mění a v posledním století možní více než kdy jindy, což zvyšuje požadavky na ptáky a na jejich přizpůsobivost.

V našem výzkumu se zaměřujeme na strukturu ptačích společenstev lidských sídel, na jejich dlouhodobé změny, ale i na vliv novodobého urbanizačního plánování, především plánování městské zeleně. Dále se zaměřujeme na druhy, které jsou pro urbánní habitaty charakteristické (především vrabce domácího a hrdličku zahradní) a snažíme se zhodnotit jejich nároky co se týče, potravní nabídky, možnosti hnízdění, a především nabídky habitatů. Zároveň zkoumáme populační strukturu těchto druhů, abychom zjistili nakolik může tok genů pufrovat změny způsobené degradací jejich přirozených urbánních habitatů.


Na výzkumu tohoto tématu se podílejí: